ISRAEL continúa impávido en la exterminación de los Palestinos [ISRAEL continues undaunted in the extermination of the Palestinians]

ISRAEL continúa impávido en la exterminación de los Palestinos. Así como ayer la Alemania-Nazi intentó eliminar a los Judíos. Auschwitz es el testigo. Nada han aprendido!

images

ISRAEL continues undaunted in the extermination of the Palestinians. Just as yesterday Germany-Nazi tried to eliminate the Jews. Auschwitz is the witness. They have learned nothing!

ataque-israel-a-palestina

[IZRAEL kontynuuje niezłomnie eksterminację Palestyńczyków. Podobnie jak wczoraj Niemcy-Naziści próbowali wyeliminować Żydów. Auschwitz jest świadkiem. Nic się nie nauczyli!]

HALT
Recorro el camino que recorrieron 4000000
de espectros. Bajo mis botas, en la mustia, helada tarde de
otoño cruje dolorosamente la grava.
Es Auschwitz, la fábrica de horror
que la locura humana erigió
a la gloria de la muerte.
Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de
nuestra época.
Y ante los edificios desiertos,
ante las cercas electrificadas,
ante los galpones que guardan toneladas de
cabellera humana
ante la herrumbrosa puerta del horno donde
fueron incinerados
padres de otros hijos,
amigos de amigos desconocidos,
esposas, hermanos,
niños que, en el último instante,
envejecieron millones de años,
pienso en ustedes, judíos de Jerusalem y Jericó,
pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sión,
que estupefactos, desnudos, ateridos
cantaron la hatikvah en las cámaras de gas;
pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso
camino
desde las colinas de Judea
hasta los campos de concentración del III Reich.
Pienso en ustedes
y no acierto a comprender
cómo
olvidaron tan pronto
el vaho del infierno.

Luis Rogelio Nogueras, WICHY. Auschwitz-Cracovia, 21-10-1979.
…………………..

HALT
Idę drogą, którą przemierzyło 4000000
widm. Pod moimi butami, na zwiędłym, jesiennym lodowatym popołudniu
boleśnie ściska żwir.
To Auschwitz, fabryka horroru przez 
ludzkie szaleństwo wzniesiona
ku chwale śmierci.
To Auschwitz, znamię na twarzy
naszych czasów
A przed opuszczonymi budynkami
przed zelektryfikowanymi płotami,
przed szopami, które trzymają tony
ludzkich włosów
przed zardzewiałymi drzwiami pieców, gdzie
zostały spopielone
rodzice innych dzieci,
przyjaciele nieznanych przyjaciół,
żony, bracia,
dzieci, które w ostatniej chwili
zestarzały się o miliony lat,
Myślę o was, Żydach z Jerozolimy i Jerycha,
Myślę o was, ludziach z ziemi Syjonu,
jak ogłuszeni, nadzy, odrętwiali
śpiewali hatikwę w komorach gazowych;
Myślę o was i o waszej długiej bolesnej
drodze
ze wzgórz Judei
do obozów koncentracyjnych III Rzeszy.
Myślę o was
i nie rozumiem
Jak, tak szybko zapomnieli
parę piekła.

Luis Rogelio Nogueras, WICHY. Auschwitz-Kraków, 10-21-1979.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s