Powszechny Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w zasięgu nie tylko politycznej myśli, lecz i społecznej ręki.

Studium o BDP i synteza jego przesłania

Studium o BDP[i] odsłaniam istotę Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego z perspektywy  wartości pracy według materialistycznej filozofii i ekonomii politycznej K. Marksa.   Zrozumienie BDP jako prawa pracownika a szerzej społeczeństwa do wartości dodatkowej pracy społecznej. Jest to aport poznawczy i polityczny w pojmowaniu problematyki wykluczenia społecznego właściwego kapitalistycznemu systemowi produkcji i podziału.

Myśl burżuazyjnej ekonomii politycznej nie uznaje wartości pracy w kategoriach innych niż cena rynkowa pracy. Wartość dodatkowa pracy, której zawłaszczenie przez kapitalistę umożliwia reprodukcję i akumulację kapitału nie istnienie dla zwulgaryzowanej myśli ideologów kapitalistycznego sposobu produkcji. W przedstawionej analizie o BDP obnażam to oportunistyczne myślenie polityczne zakładające ignorancję  pracowników i ludu o swoim położeniu względem prywatnego kapitału.

Dotychczasowe przedstawienia idei BDP  na ogół zredukują jego istotę do sfery polityki socjalnej państwa kapitalistycznego. Przedstawione natomiast podejście analityczne pozwala rozumieć BDP jako  narzędzie polityczne przeciwdziałające przyczynom wykluczenia społecznoekonomicznego reprodukcji kapitału. BDP to idea, która przezwycięża kapitalistyczne koncepcje socjalliberalnego państwa pomocowego czy socjaldemokratycznego państwa opiekuńczego. Przy idei BDP mamy do czynienia z nową jakością polityczną stosunków ekonomicznych, określającą wizję państwa społecznego. Państwa uznającego prawo człowieka do wartości swojej pracy.

BDP to nie łaskawe świadczenie pieniężne programów socjalnych państwa, które w swoim anty demokratycznym założeniu o prymacie kapitału nad istotą społeczną legitymizują rozwarstwienie i koncentrację dochodów spowodowane przez ustrój ekonomiczny. BDP to wolnościowa idea pozbawienia kapitału bezwzględnej mocy eksploatacji pracy i wykluczenia społecznego. To polityczne narzędzie demokratyzacji kapitału.

Niniejszym artykułem przedstawiam syntezę kompleksowego Studium w świetle polskich realiów społecznych i ekonomicznych. Wprowadzam kryterium wartości BDP i metodologię jego ustalenia. Określam wysokość BDP w warunkach polskich.  Dowodzę, że wprowadzenie w życie BDP jest  finansowo możliwe, wskazując przy tym kierunki integralnej reformy systemu fiskalnego. Praca stanowi przyczynek do debaty społecznej o BDP i społecznoekonomiczną alternatywę ustrojową, która tli się w jego sile emancypacyjnej.

ARTYKUŁ o BDP – SYNTEZA STUDIUM – aktualizowany do publikacji i wydruku 28.07.2016 !!!

…………………….

[i] Roberto Cobas Avivar. „Studium o BDP” to rozprawa o Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym przedstawiona w konwencji publicystyki naukowej zamierzonej, aby dotrzeć do szerokiej publiczności. Studium ukaże się w wydaniu książkowym.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s